Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky na ochranu osobných údajov (GDPR) pre eshop www.suntunes.sk

Prevádzkovateľ e-shopu: StrechySC s.r.o.
Bratislavská 1188/3
903 01 Senec
IČO: 50495551
DIČ: 2120348538
IČ DPH: SK2120348538
Konateľ spoločnosti: Igor Fülöp
E-mail: info@suntunes.sk
Telefón: +421 908 186 129

Úvodné ustanovenia

 1. Tento dokument stanovuje pravidlá spracovania osobných údajov zákazníkov e-shopu www.suntunes.sk v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR").

Rozsah spracúvaných osobných údajov 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu objednávok a poskytovanie služieb, najmä:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • IP adresa
 • Údaje o nákupoch

Účel spracúvania osobných údajov 3. Osobné údaje sú spracúvané na nasledovné účely:

 • Realizácia objednávok a poskytovanie služieb zákazníkom
 • Komunikácia so zákazníkmi
 • Marketingové účely (zasielanie newsletterov, akciových ponúk a iných obchodných oznámení)
 • Plnenie zákonných povinností
 • Zlepšovanie služieb a ponúk prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania osobných údajov 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy (realizácia objednávok)
 • Plnenie zákonných povinností (vedenie účtovníctva, daňová agenda)
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa (marketingové účely, zlepšovanie služieb)
 • Súhlas dotknutej osoby (v prípade zasielania marketingových materiálov)

Doba uchovávania osobných údajov 5. Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, najviac však na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Práva dotknutých osôb 6. Dotknuté osoby majú právo:

 • Na prístup k svojim osobným údajom
 • Na opravu nepresných alebo neúplných údajov
 • Na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)
 • Na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Na prenosnosť osobných údajov
 • Vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov
 • Kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zabezpečenie osobných údajov 7. Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, zmene, strate alebo zničeniu.

Prenos osobných údajov tretím stranám 8. Prevádzkovateľ môže prenášať osobné údaje tretím stranám iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania (napr. prepravné spoločnosti, poskytovatelia IT služieb) alebo ak to vyžaduje zákon.

Kontakt 9. V prípade otázok alebo žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@suntunes.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 186 129.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.5.2024.

Späť do obchodu